Mer om miljardbygget Regionens hus

Separat ingång för rörelsehindrade
En huvudentré och en annan ingång vid sidan om.

Jag har tidigare gjort ett inlägg om det nybyggda Regionens hus i Göteborg som trots en byggkostnad på en miljard kronor valt bort mycket av tillgängligheten. Lite lustigt att notera att det var på ett möte med Samråd funktionshinder som är rådgivare till Regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter som jag upptäckt bristerna. I 20 år har alltså VG-regionen samlat företrädare från föreningar och organisationer för att vi representanter ska bidra till att tydliggöra hinder för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar och detta är det förödmjukande resultatet. VG-regionen har valt att använda den k-märkta Bergslagsbanans stationshus som fond och huvudentré till det nybyggda Regionens hus. Det är helt enkelt en dålig och cynisk idé att bygga på detta sätt. Den självklara lösningen är att lägga huvudentrén på en annan del av Regionens hus.

Legitimerar dålig tillgänglighet

Det är anmärkningsvärt att de ansvariga för VG-regionen har valt att inte låta alla anställda och besökare av Regionens hus gå in genom en gemensam entré. De har valt att markera att det är helt i sin ordning att människor som av olika anledningar inte kan använda sig av trappan in till huvudentrén istället hänvisas till en sidoingång. Genom detta visar VG-regionens företrädare tydligt hur de ser på människors (o)lika värde. När VG-regionen väljer åsidosätta en tillgänglig huvudentré legitimerar de också dålig tillgänglighet hos andra offentliga och semioffentliga byggnader.  

Regionens hus med Bergslagsbanans station
Det nybyggda Regionens hus i Göteborg.

Vi frågade bland annat Johnny Magnusson, ordförande i region-styrelsen och Ann-Sofi Lodin, regiondirektör varför de godkänt en byggnation med så dålig tillgänglighet. Politikern svarade att: ”… det inte primärt är en politisk fråga …”. Tjänstemannen svarade: ”Sedan Västra Götalandsregionen bildades för 20 år sedan har vi målmedvetet och systematiskt arbetat för tillgänglighet i våra lokaler”, och ”… tydligt slå fast att de två olika ingångarna till Regionens hus i Göteborg inte på något sätt betyder att vi i Västra Götalandsregionen gör skillnad på människor. Tvärt om …”. Deras svar finns i sin helhet sist i detta inlägg.

Vad de har blåst oss

Enligt Johnny Magnusson är alltså inte denna fråga för politiken, vilket vi anser att det definitivt är, eftersom vi i Sverige inte har tjänste-mannavälde. Ann-Sofi Lodin skriver rakt ut att deras styrgrupp har gjort ett medvetet val att behålla entrétrappan och att göra avsteg från kraven på att överbrygga nivåskillnader till huvudentrén. Här visar regiondirektören mycket klart hur det går när tjänstemännen får fritt spelrum. Detta trots 20 års upplysning från olika funktionshinder-grupper och fina skriverier på VG-regionens hemsida. Vilken jävla blåsning vi har gått på! 

Länkar

Mejl från Johnny:

Hej Lisbet,

Tack för ditt mail. Det är alltid värdefullt att få ta del av tankar och synpunkter kring vad som fungerar bra, och mindre bra i regionens verksamheter. Jag har noterat det ni framför, men eftersom det inte primärt är en politisk fråga, har era synpunkter vidarebefordrats till berörda tjänstemän med större kunskap kring de specifika frågeställningarna. De kommer att svara er mer utförligt.

Återigen, tack för ditt mail.

Med vänlig hälsning

Johnny Magnusson

Regionstyrelsens ordförande

Mejl från Ann-Sofi:

Hej Lisbet Karlsdotter, ombudsman för Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben

Tack för ditt brev och länk till blogginlägget med era synpunkter och frågor.

Vi beklagar verkligen er upplevelse av Regionens hus i Göteborg.

Sedan Västra Götalandsregionen bildades för 20 år sedan har vi målmedvetet och systematiskt arbetat för tillgänglighet i våra lokaler.

Vi har fått bort hinder och strävar med kraft efter att nå full delaktighet för alla.

Vi värdesätter vårt samrådsarbete med funktionshinderföreningar och ert brev till oss nu är en frukt av våra upparbetade kontaktvägar och vi välkomnar fortsatt dialog.

Med det sagt vill vi tydligt slå fast att de två olika ingångarna till Regionens hus i Göteborg inte på något sätt betyder att vi i Västra Götalandsregionen gör skillnad på människor.

Tvärt om – vår vision handlar om ett gott liv för alla. Däremot förstår vi och respekterar er uppfattning om de två entréerna.

Bergslagsbanans stationshus är sedan 2008 ett byggnadsminne. Det betraktas som det starkaste kulturskydd en byggnad kan få.

Styrgruppen har mot den bakgrunden medvetet valt att behålla entrétrappan och att göra avsteg från kraven på att överbrygga nivåskillnader till huvudentrén.

Vid sidan av trappentrén som är över 1,5 meter hög, finns därför en hissentré.

Att i stället bygga en ramp var inte möjlig eftersom nivåskillnaden mellan trottoar och entréplan är större än 1,5 meter. Våra riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet säger att vid nivåskillnader på mer än en meter bör hiss användas.

Och en utomhushiss valdes bort på grund av dels klimatet, dels problem att ansluta till befintlig trappa. Hissentrén vid sidan om trappentrén bedöms vara den bästa lösningen.

Regionens hus består dels av gamla Bergslagsbanans stationshus, dels av tre nybyggda huskomplex. Sedan inflyttning i maj arbetar vi med justeringar och förbättringar allteftersom synpunkter kommer fram.

Det saknas inte hörslingor, däremot har man noterat svaga signaler på någon slinga och arbetar med att lösa det. Tillgänglighet är centralt i det fortsatta förbättringsarbetet och vi ser över och åtgärdar det ni lyft fram.

Vänliga hälsningar

Ann-Sofi Lodin

Regiondirektör

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!